กิจกรรม ข่าวสาร งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
MENU

แผนการดำเนินงาน


รายงานประจำปี


- รายงานประจำปี 2559

- รายงานประจำปี 2560


คู่มือการประกันคุณภาพ


- คู่มือการประกันคุณภาพ ปี2561

- คู่มือการประกันคุณภาพ ปี2560

- คู่มือการประกันคุณภาพ ประจำปีงบประมาณ 2562

- แผนการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพ ปีงบประมาณ 2562

- คู่มือการประกันคุณภาพ ประจำปีงบประมาณ 2563

- แผนการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพ ปีงบประมาณ 2563

- แผนการดำเนินด้านการประกันคุณภาพปีงบประมาณ-2563-ฉบับปรังปรุง

- คู่มือประกันคุณภาพภายใน-ระดับหน่วยงานสนับสนุน ปีงบ2563 สำนักดิจิทัล ฉบับปรังปรุง

- ผลการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพ ปีงบประมาณ 2563

- รายงานผลการดำเนินงานด้านการประกันุคณภาพ ประจำปีงบประมาณ 2562

- ระบบติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานการให้บริการ

- แผนการดำเนินงานด้านประกันคุณภาพ-สำนักฯ-ประจำปีงบ-2564-สมบูรณ์

- แผนการดำเนินงานด้านประกันคุณภาพ-สำนักฯ-ประจำปีงบ-2564-สมบูรณ์

- คู่มือการประกันคุณภาพ ประจำปีงบประมาณ 2564

- คู่มือการประกันคุณภาพ ประจำปีงบประมาณ 2565

- แผนการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพ ปีงบประมาณ 2565


แผลกลยุทธ์การเงิน


- แผนกลยุทธ์ด้านการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2560

- แผนกลยุทธ์ด้านการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2561

- กลยุทธ์ด้านการเงินปี 61 ฉบับปรับปรุง

- แผนกลยุทธ์ด้านการเงินดิจิทัล-ประจำปีงบประมาณ-2562

- ร่าง-แผนกลยุทธ์ทางด้านการเงิน-ประจำปีงบประมาณ-2563

- แผนกลยุทธ์ด้านการเงินดิจิทัล-ประจำปีงบประมาณ-2562-ฉบับปรับปรุง


แผนยกระดับคุณภาพการศึกษา


- แผนยกระดับคุณภาพการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2560

- แผนยกระดับคุณภาพการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2560 (ฉบับปรับปรุง)

- แผนยกระดับคุณภาพการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2561

- แผนยกระดับคุณภาพการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2562

- แผนยกระดับคุณภาพการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2563

- แผนยกระดับคุณภาพการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2564

- แผนยกระดับคุณภาพการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2565


แผนระบบสารสนเทศ


- แผนระบบสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ 2559

- แผนระบบสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ 2560

- แผนระบบสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ 2561

- แผนระบบสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ 2562


แผนพัฒนาบุคลากร


- แผนพัฒนาบุคลากร ประจําปีงบประมาณ 2560

- แผนพัฒนาบุคลากร ประจําปีงบประมาณ 2561

- รายงานผลสำเร็จการพัฒนาตนเองตามแผนพัฒนาบุคลากร ปี 2560

- แผนพัฒนาบุคลากร ประจําปีงบประมาณ 2561 ผ่านมติของกรรมการประจำสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา ครั้งที่ 2/2561

- แผนพัฒนาบุคลากร สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2563 ฉบับล่าสุด

- ร่าง-แผนพัฒนาบุคลากร ปี 2564

- แผนพัฒนาบุคลากร ประจําปีงบประมาณ 2562

- แผนพัฒนาบุคลากร-ปี-2564-ฉบับปรับปรุงล่าสุด

- ร่าง-แผนพัฒนาบุคลากร-ปี-2565

- แผนพัฒนาบุคลากร ประจําปีงบประมาณ 2565


แผนบริหารความเสี่ยง


- แผนการบริหารความเสี่ยง ประจําปีงบประมาณ 2560

- รายงานผลแผนการบริหารความเสี่ยง ประจําปีงบประมาณ 2560

- แผนการบริหารความเสี่ยง ประจําปีงบประมาณ 2561

- แผนการบริหารความเสี่ยง ประจําปีงบประมาณ 2562

- แผนการบริหารความเสี่ยง ประจําปีงบประมาณ 2563

- แผนบริหารความเสี่ยง-ปีงบประมาณ-2564-ฉบับล่าสุด


แผนการจัดการความรู้


- คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการความรู้ ปีงบประมาณ 2565

- แผนการจัดการความรู้ KM

- แผนการจัดการความรู้ (KM) ปี 2562

- แผนการจัดการความรู้ KM Action Plan ปี 2563

- Digital KM Day 2020

- คู่มือการบริหารงานเว็บไซต์ให้มีประสิทธิภาพ และปลอดภัย สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา

- คู่มือการดูแลระบบการประชุมผ่านช่องทาง Zoom อย่างมีประสิทธิภาพ

- แผนการจัดการความรู้-ปีงบประมาณ-2564-รวมล่าสุด

- แผนการจัดการความรู้-ปีงบประมาณ-2564-รวมล่าสุด

- รวมเล่มรายงานสรุปผลการดำเนินงานการจัดการความรู้-ปีงบประมาณ-2564

- คู่มือการป้องกันการเรียกค่าไถ่ฐานข้อมูลจากอาชญากรไซเบอร์-รวมแล้ว

- แผนการจัดการการความรู้ KM Action Plan ประจำปีงบประมาณ 2565

- รายงานสรุปผลการดำเนินงานการจัดการความรู้ KM ประจำปีงบประมาณ 2565

- คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการความรู้ 2566


แผนกลยุทธ์แผนปฏิบัติงานประจำปี


- แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2560

- รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2560

- แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2561

- รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2561

- แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2564

- รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2564

- แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2565

- รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2565


นโยบายและแนวปฏิบัติที่ดีในการประกันคุณภาพ


- นโยบายประกันคุณภาพ

- แนวปฏิบัติประกันคุณภาพ

- เป้าหมายในแต่ละตัวบ่งชี้ในการประกันคุณภาพ ปีงบประมาณ 2560

- แนวปฏิบัติสำหรับเจ้าหน้าที่ในการใช้ห้อง สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา

- ระเบียบการใช้ห้อง สำนักดิจิทัลเพือการศึกษา

- แนวปฏิบัติของระบบเฝ้าระวังและแจ้งเตือนอัตโนมัติสำหรับห้องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย

- คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพ ประจำปี 2560

- แนวปฏิบัติที่ดีในการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ (MIS)

- แนวปฏิบัติการใช้ห้อง Mini Studio ในการถ่ายทำบทเรียนออนไลน์ CMRU MOOCs


รายงานการดำเนินงานปี 60


- รายงานผลการประเมินสุนทรีย์ภาพ

- ผลการประเมินความพึงพอใจ ในการพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ 2561


แผนการให้บริการ


- แผนการให้บริการประจำปีงบประมาณ 2560

- รายงานผลการประเมินงานตามแผนการให้บริการ 2560

- แผนการให้บริการประจำปีงบประมาณ 2563


แผนยุทธศาสตร์ สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา


- แผนยุทธศาสตร์ 6 ปี (พ.ศ. 2565-2570)

- แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ พ.ศ. 2559-2563 ฉบับปรับปรุงปี 2560

- แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ พ.ศ. 2559-2563 ฉบับปรับปรุงปี 2559

- แผนยุทธศาสตร์ ฉบับปรับปรุง 2561

- แผนยุทธศาสตร์ 2563

- แผนยุทธศาสตร์ 2564

- แผนยุทธศาสตร์ 2565


รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR)


- รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจำปีงบประมาณ 2561

- รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจำปีงบประมาณ 2560

- รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจำปีงบประมาณ 2562

- รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจำปีงบประมาณ 2563

- รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจำปีงบประมาณ 2564

- รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจำปีงบประมาณ 2565


คำสั่งแต่งตั้ง งานประกันคุณภาพ


- คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ การประกันคุณภาพ ปี 2561-เปลี่ยนแปลง

- คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ การจัดการความรู้ ปี 2561-เปลี่ยนแปลง

- คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ จัดการแผนการให้บริการ ปี 2561

- คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ บริหารความเสี่ยง ปี 2561

- คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ ดำเนินงานพัฒนาระบบสารสนเทศ ปี 2561

- คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการประกันคุณภาพภายใน-สำนัก-ประจำปีงบประมาณ-2564

- คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ การประกันคุณภาพ ปี 2562

- คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ การจัดการความรู้ ปี 2562

- คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ จัดการแผนการให้บริการ ปี 2562

- คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ บริหารความเสี่ยง ปี 2562

- คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ ดำเนินงานพัฒนาระบบสารสนเทศ ปี 2562

- คำสั่งแต่งตั้งกรรมการดำเนินการจัดการความรู้-KM-2563

- คำสั่งแต่งตั้งกรรมการประกันคุณภาพ 2563

- แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา

- แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านประกันคุณภาพการศึกษา 2563

- คำสั่งแต่งตั้งอนุกรรมการรับผิดชอบตัวบ่งชี้คุณภาพ ระดัยสถานบัน ตัวบ่งชี้ที่ 1.7

- คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการจัดการความรู้-สำนัก-ประจำปีงบประมาณ-2564

- คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการความเสี่ยง-ประจำปีงบประมาณ-2564

- คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการพัฒนาระบบฐานข้อมูลฯ-ประจำปีงบประมาณ-2564

- คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการความเสี่ยง-ประจำปีงบประมาณ 2565

- คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการประกันคุณภาพภายใน-สำนัก-ประจำปีงบประมาณ-2565

- คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบesar-ปีงบประมาณ-2565

- คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานติดตามและประเมินผลการให้บริการสำนัก ปีงบประมาณ2565

- คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาหน่วยงานสนับสนุน ปีงบประมาณ 2565

- คำสั่งกรรมการดำเนินงานติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานการให้บริการสำนักดิจิทัลฯ ประจำปีงบประมาณ 2566

- คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบesar ปี 2566

- คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน งบปี 2566

- คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาหน่วยงานสนับสนุน ปีงบ 2566

- คำสั่งกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน สำนักดิจิทัลฯ ประจำปีงบประมาณ 2566


รายงานการประชุม - งานประกันคุณภาพ


- รายงานผลการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนและจัดทำแผนเพื่อการประกันคุณภาพ ปีงบประมาณ 2561

- รายงานการประชุมการประกันคุณภาพ ครั้งที่ 1/2560

- รายงานการประชุมการประกันคุณภาพ ครั้งที่ 2/2560

- รายงานการประชุมการประกันคุณภาพ ครั้งที่ 3/2560

- รายงานการประชุมการประกันคุณภาพ ครั้งที่ 4/2560

- รายงานการประชุมการประกันคุณภาพ ครั้งที่ 5/2560

- รายงานการประชุมการประกันคุณภาพ ครั้งที่ 6/2560

- รายงานการประชุมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนและจัดทำแผนเพื่อการประกันคุณภาพ (Plan for QA)

- รายงานการประชุมเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพ ปีงบประมาณ 2560


เกล็ดความรู้ทางด้านการเงิน


- อยากจัดอบรมแบบออนไลน์ต้องทำอย่างไรบ้าง