กิจกรรม ข่าวสาร งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
MENU

แบบฟอร์มเกี่ยวกับงานเทคโนโลยีสารสนเทศ


แบบฟอร์มเกี่ยวกับวัสดุ-ครุภัณฑ์


- เบิกวัสดุ (วัสดุสิ้นเปลือง)

- เบิกพัสดุ (วัสดุคงทนถาวร)

- ประวัติการซ่อมพัสดุครุภัณฑ์

- ยืมพัสดุครุภัณฑ์

- ทะเบียนคุมวัสดุ

- ทะเบียนคุมทรัพย์สิน

- ขออนุมัติเบิกใช้พัสดุครุภัณฑ์ส่วนบุคคล (สำหรับบุคลากรในสำนัก)

- ขอซื้อวัสดุ

- ขอซ่อมครุภัณฑ์


แบบฟอร์มเกี่ยวกับงานเทคโนโลยีสารสนเทศ


- ใบรับงาน ศูนย์ซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์

- ระบบบริหารจัดการงานประกันคุณภาพ หน่วยงานสนับสนุน

- การขอใช้งานบริการด้าน IT

- การขอใช้ห้องต่างๆ

- คู่มือและขั้นตอนกำรสมัคร Google Scholar

- คู่มือการใช้งานระบบ DSpace


แบบฟอร์มการเดินทางไปราชการ


- ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

- ขออนุญาตใช้รถยนต์ไปราชการนอกเขตจังหวัดเชียงใหม่

- แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

- การเบิกค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ

- ใบรับรองแทนใบเสร็จ

- ใบรับรองค่าเช่าที่พักแบบเหมาจ่าย

- รับรองแทนใบเสร็จชดเชยค่าพาหนะ

- ผังแสดงขั้นตอนการเดินทางไปราชการ

- คู่มือ การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ(รูปแบบ canva)

- เกร็ดความรู้ "เดินทางไปราชการ"

- คู่มือ การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (PDF)


แบบฟอร์มอื่นๆ


- ขอปฏิบัติงานภาค กศ.ปช. แทนกัน

- แบบขอบัตรรับรองสิทธิการรักษาพยาบาล

- ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน

- ขออนุญาตสมัครสอบเข้าศึกษาต่อ


แบบฟอร์มเกี่ยวกับการเงิน


- ขอหนังสือรับรองการทำงาน/รับรองเงินเดือน

- สัญญาการยืมเงิน

- ระเบียบว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม-การจัดงาน-และการประชุมระหว่างประเทศ-ฉ-3

- การฝึกอบรม-จัดงาน-ประชุมระหว่างประเทศ

- การฝึกอบรม-จัดงาน-ประชุมระหว่างประเทศ-ปรับปรุงครั้งที่-1


แบบฟอร์มการลา


- ใบลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว

- ใบลาพักผ่อน

- ใบลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร

- ใบลาอุปสมบท

- ใบลาติดตามคู่สมรส


คู่มือ จรรยาบรรณสำหรับบุคลากร สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา


- คู่มือ จรรยาบรรณสำหรับบุคลากร สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา


ยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา


- คำนำ-สารบัญ

- บทที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา

- บทที่ 2 แนวทางการบริหารสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา

- บทที่ 3 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT Analysis) ของสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา

- บทที่ 4 แนวทางการจัดทำแผนกลยุทธ์

- ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ที่ 1 สนับสนุนการเรียน การสอน การผลิตบัณฑิต การวิจัย การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและการให้บริการวิชาการด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล

- ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ (MIS) และระบบสนับสนุนผู้บริหาร (ESS) เพื่อการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน (Sustainable MIS)

- ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีดิจิทัลให้มีประสิทธิภาพและสร้างเครือข่ายความรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการพัฒนาที่คุ้มค่า (Digital Infrastructure & Connection)

- ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาศักยภาพของนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรให้มีความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีดิจิทัล (Tech-savvy)

- ยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการสร้างเสริมสุขภาพที่ดี (Digital Go Green and Healthy)

- ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษาให้มีคุณภาพโดยยึดหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance)


เอกสารงานวิจัย


- อบรม_การวิเคราะห์และสังเคราะห์

- ประกาศ-หลักเกณฑ์การให้ทุนกองทุนวิจัยปี-61

- แนวปฏิบัติการเบิกจ่ายทุนอุดหนุนงานวิจัย 2562

- อบรม-R2R-พัฒนางานประจำสู่งานวิจัย

- แบบฟอร์มแบบสมัครขอรับทุนอุดหนุนงานวิจัย

- แบบฟอร์มหนังสือรับรองการตรวจสอบโครงร่างงานวิจัย

- แบบฟอร์มแบบเสนอโครงการวิจัย กองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่