กิจกรรม ข่าวสาร งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
MENU

สำหรับเจ้าหน้าที่

คู่มือหรือแนวทางปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา

1. งานบริหารและจัดการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
     - คู่มืองานบริการเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (LAN) 
     - คู่มืองานบริการเครือข่ายไร้สาย (CMRU-WIFI)
     - คู่มืองานบริการเครือข่ายเสมือนส่วนตัว (VPN) 
     - คู่มืองานบริการจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (CMRU-MAIL)
     - คู่มืองานบริการพื้นที่เว็บไซต์ (Web Hosting)

2. งานพัฒนาระบบสารสนเทศ
     - คู่มือการพัฒนาข้อมูลและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

3. งานดูแลและบํารุงระบบคอมพิวเตอร์
     - คู่มือการติดตั้งระบบปฏิบัติการ 

4. งานจัดอบรมและบริการวิชาการ
     - คู่มือการให้บริการฝึกอบรมแก่อาจารย์และนักศึกษา

5. งานนวัตกรรมการเรียนการสอนและการเรียนรู้
     - คู่มือการผลิต CMRU MOOCs 

6. งานบริการ
     - คู่มือการให้บริการห้องประชุม ห้องมินิเธียร์เตอร์ และห้องมินิสตูอิโอ

7. งานสำนักงาน
     - คู่มือการจัดซื้อจัดจ้าง
     - คู่มือการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ