โทร. 0-5388-5924, โทรสาร. 0-5388-5924

สายตรงผู้อำนวยการ

อาจารย์อำนาจ โกวรรณ

ผู้อำนวยการ สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา


ระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยลำดับระบบสารสนเทศเว็บไซต์ (URL)QR Code


1

ระบบบริหารจัดการงานประกันคุณภาพหน่วยงานสนับสนุน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

http://www.esar.cmru.ac.th/

2

ระบบสารสนเทศบุคลากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

https://www.epersonal.cmru.ac.th/

3

ระบบบริหารจัดการเรียนการสอนออนไลน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

http://www.moodle.cmru.ac.th/

4

ระบบจองรถออนไลน์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

http://reserve.cmru.ac.th/

5

ระบบลงทะเบียนอบรมออนไลน์

สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา

https://www.digital.cmru.ac.th/training

6

 ระบบจองและบันทึกการใช้ห้อง
สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา

https://www.booking.cmru.ac.th/

7

ระบบการจัดการความรู้
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

http://www.km.cmru.ac.th/

8

ระบบบริหารจัดการประสิทธิภาพการทำงานและการจัดการความรู้ของบุคลากร

 

http://www.portfolio.cmru.ac.th/