โทร. 0-5388-5933 โทรสาร. 0-5388-5924

สายตรงผู้อำนวยการ

อาจารย์อำนาจ โกวรรณ

ผู้อำนวยการ สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา


งานบริการห้องมินิเธียเตอร์


งานบริการห้องมินิเธียเตอร์ : ห้องฉายภาพยนตร์ขนาด 80 ที่นั่ง
เพื่อใช้ในการฉายสื่อวีดีทัศน์ ประชุม อบรม สัมมนา เพื่อการเรียนการสอน และงานอื่นๆ ตามความเหมาะสม