โทร. 0-5388-5933 โทรสาร. 0-5388-5924

สายตรงผู้อำนวยการ

อาจารย์อำนาจ โกวรรณ

ผู้อำนวยการ สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา


หน่วยพัฒนาระบบสารสนเทศ


หน่วยพัฒนาระบบสารสนเทศ

         ให้บริการด้านระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ (MIS) โดยพัฒนาและให้บริการระบบสารสนเทศด้านต่างๆ เพื่อสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย อาทิ ระบบบัญชี 3 มิติ ระบบฐานข้อมูลภาวะการมีงานทำของบัณฑิต ระบบฐานข้อมูลกิจกรรมของนักศึกษา เป็นต้น

 

- ระบบบัญชี 3 มิติ
- ระบบสารสนเทศบุคลากร
- ระบบฐานข้อมูลแบบสอบถามภาวะการมีงานทำของบัณฑิต
- ระบบบริหารจัดการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
- ระบบฐานข้อมูลกลางของมหาวิทยาลัย
- ระบบบริการงานฝึกอบรมการใช้ IT
- ระบบประเมินความพึงพอใจ
- ระบบฐานข้อมูลแบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อการจัดการศึกษา
- ระบบฐานข้อมูลวัสดุ สำนักหอสมุด
- ระบบฐานข้อมูลการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษา
- ระบบจองและบันทึกการใช้ห้องประชุม
- ระบบจองยานพาหนะราชการออนไลน์

 

 

ติดต่อสอบถามและขอใช้บริการ : หน่วยพัฒนาระบบสารสนเทศ
ชั้น 3 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ
โทรศัพท์ 0-5388-5937 เบอร์ภายใน 5937