โทร. 0-5388-5924, โทรสาร. 0-5388-5924

สายตรงผู้อำนวยการ

อาจารย์อำนาจ โกวรรณ

ผู้อำนวยการ สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา


การขอใช้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ


การขอใช้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

(สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา) 
คลิก