โทร. 0-5388-5924, โทรสาร. 0-5388-5924

สายตรงผู้อำนวยการ

อาจารย์อำนาจ โกวรรณ

ผู้อำนวยการ สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา


หลักสูตร จำนวนคน/รุ่น เวลาอบรม วันที่ สมัครอบรม รายชื่อ คุณสมบัติผู้สมัคร / สิ่งที่ต้องเตรียม
หลักสูตร : สร้างและบริหารจัดการห้องเรียนออนไลน์ด้วย Google Classroom สำหรับอาจารย์ [รายละเอียด]
29 พฤษภาคม 2562
40 คน 3 ชั่วโมง 11 มิถุนายน 2562 เต็ม ตรวจสอบรายชื่อ
หลักสูตร : สร้างและบริหารจัดการห้องเรียนออนไลน์ด้วย Microsoft Teams สำหรับอาจารย์ [รายละเอียด]
29 พฤษภาคม 2562
40 คน 3 ชั่วโมง 12 มิถุนายน 2562 เต็ม ตรวจสอบรายชื่อ
หลักสูตร : สร้างและบริหารจัดการห้องเรียนออนไลน์ด้วย Google Classroom สำหรับอาจารย์ [รายละเอียด]
29 พฤษภาคม 2562
40 คน 3 ชั่วโมง 13 มิถุนายน 2562 เต็ม ตรวจสอบรายชื่อ
การออกแบบสื่อกราฟิกและมัลติมีเดียเพื่อการประชาสัมพันธ์องค์กร รุ่นที่ 1 [รายละเอียด]
สมัครถึงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562
40 คน 6 ชั่วโมง 20 กุมภาพันธ์ 2562 เต็ม ตรวจสอบรายชื่อ
การออกแบบสื่อกราฟิกและมัลติมีเดียเพื่อการประชาสัมพันธ์องค์กร รุ่นที่ 2 [รายละเอียด]
สมัครถึงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562
40 คน 6 ชั่วโมง 27 กุมภาพันธ์ 2562 เต็ม ตรวจสอบรายชื่อ
เฝ้าระวังความปลอดภัยระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์อย่างมืออาชีพ (Network&Security) [รายละเอียด]
สมัครถึงวันที่ 11 มีนาคม 2562
40 คน 6 ชั่วโมง 13 มีนาคม 2562 เต็ม ตรวจสอบรายชื่อ
จุดประกายการออกแบบเว็บไซต์ด้วย WordPress [รายละเอียด]
สมัครถึงวันที่ 18 มีนาคม 2562
40 คน 12 ชั่วโมง 20-21 มีนาคม 2562 เต็ม ตรวจสอบรายชื่อ

หลักสูตร : สร้างและบริหารจัดการห้องเรียนออนไลน์ด้วย Google Classroom สำหรับอาจารย์

วิทยากร : นางพรพิมล แก้วฟุ้งรังษ๊

วันที่อบรมหลักสูตร : 11 มิถุนายน 2562

เวลา : 08.00-12.00 น

ระยะเวลา : 3 ชั่วโมง

หลักสูตร : สร้างและบริหารจัดการห้องเรียนออนไลน์ด้วย Microsoft Teams สำหรับอาจารย์

วิทยากร : จาก บริษัทลานนาคอม จำกัด

วันที่อบรมหลักสูตร : 12 มิถุนายน 2562

เวลา : 08.00-12.00 น

ระยะเวลา : 3 ชั่วโมง

หลักสูตร : สร้างและบริหารจัดการห้องเรียนออนไลน์ด้วย Google Classroom สำหรับอาจารย์

วิทยากร : นางสาวรุ่งทิวา กิตติยังกุล

วันที่อบรมหลักสูตร : 13 มิถุนายน 2562

เวลา : 08.00-12.00 น

ระยะเวลา : 3 ชั่วโมง

การออกแบบสื่อกราฟิกและมัลติมีเดียเพื่อการประชาสัมพันธ์องค์กร รุ่นที่ 1

วิทยากร : นายณัฐพงษ์ วงค์จันทร์ตา

วันที่อบรมหลักสูตร : 20 กุมภาพันธ์ 2562

เวลา : 08.30-16.00 น.

ระยะเวลา : 6 ชั่วโมง

การออกแบบสื่อกราฟิกและมัลติมีเดียเพื่อการประชาสัมพันธ์องค์กร รุ่นที่ 2

วิทยากร : นายณัฐพงษ์ วงค์จันทร์ตา

วันที่อบรมหลักสูตร : 27 กุมภาพันธ์ 2562

เวลา : 08.30-16.00 น.

ระยะเวลา : 6 ชั่วโมง

เฝ้าระวังความปลอดภัยระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์อย่างมืออาชีพ (Network&Security)

วิทยากร : นายวิวัฒน์ชัย ขำประไพ และนายวิทูร อุ่นแสน

วันที่อบรมหลักสูตร : 13 มีนาคม 2562

เวลา : 08.30-16.00 น.

ระยะเวลา : 6 ชั่วโมง

จุดประกายการออกแบบเว็บไซต์ด้วย WordPress

วิทยากร : นายบัณฑิต นันทะเทศ

วันที่อบรมหลักสูตร : 20-21 มีนาคม 2562

เวลา : 08.30-16.00 น.

ระยะเวลา : 12 ชั่วโมง


แบบประเมินความพึงพอใจในการจัดอบรม
การสร้างและบริหารจัดการเว็บไซต์ด้วยโปรแกรม WordPress
: การสร้างและบริหารจัดการเว็บไซต์ด้วยโปรแกรม WordPress
การพัฒนาเว็บไซต์ด้วยเว็บไซต์สำเร็จรูป
: การพัฒนาเว็บไซต์ด้วยเว็บไซต์สำเร็จรูป
การสร้างและบริหารจัดการเว็บไซต์องค์กรด้วย Joomla
: การสร้างและบริหารจัดการเว็บไซต์องค์กรด้วย Joomla
การสร้างงานนำเสนอด้วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint อย่างมืออาชีพ
: การสร้างงานนำเสนอด้วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint อย่างมืออาชีพ
การประยุกต์ใช้โปรแกรม Microsoft Word ในการทำงาน
: การประยุกต์ใช้โปรแกรม Microsoft Word ในการทำงาน
การใช้งาน Office365 และการบริหารจัดการเอกสารออนไลน์
: การใช้งาน Office365 และการบริหารจัดการเอกสารออนไลน์
การตัดต่อวิดีโอด้วยโปรแกรม Premiere Pro
: การตัดต่อวิดีโอด้วยโปรแกรม Premiere Pro
การลงโปรแกรมและการดูแลรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล (PC Maintenance)
: การลงโปรแกรมและการดูแลรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล (PC Maintenance)
การออกแบบกราฟิกและสิ่งพิมพ์ด้วยโปรแกรม Illustrator และPhotoshop
: การออกแบบกราฟิกและสิ่งพิมพ์ด้วยโปรแกรม Illustrator และPhotoshop
การสร้างและออกแบบ Infographic เพื่อสร้างสื่อประชาสัมพันธ์อย่างมืออาชีพ
: การสร้างและออกแบบ Infographic เพื่อสร้างสื่อประชาสัมพันธ์อย่างมืออาชีพ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อยกระดับคุณภาพการบริการขององค์กรท้องถิ่น
: การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อยกระดับคุณภาพการบริการขององค์กรท้องถิ่น
การใช้งานโปรแกรม SPSS เพื่อการวิจัย
: การใช้งานโปรแกรม SPSS เพื่อการวิจัย
การใช้งานโปรแกรม AMOS เพื่อการวิจัย
: การใช้งานโปรแกรม AMOS เพื่อการวิจัย
Fundamentals Microsoft Excel 2013
: Fundamentals Microsoft Excel 2013
Advanced Microsoft Excel 2013 Function and Database
: Advanced Microsoft Excel 2013 Function and Database
Business Analytic การวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจอย่างมืออาชีพ
Business Analytic การวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจอย่างมืออาชีพ
PHP using MySQL Database for Web Development
: PHP using MySQL Database for Web Development
Android Programming ขั้นพื้นฐาน
: Android Programming ขั้นพื้นฐาน
การวิเคราะห์ข้อมูลด้านเทคนิค Predictive Modeling เพื่อสนับสนุนการวิจัย
: การวิเคราะห์ข้อมูลด้านเทคนิค Predictive Modeling เพื่อสนับสนุนการวิจัย
การสร้างงาน Animation ด้วยโปรแกรม Adobe Animate CC และAdobe Experience Design CC
: การสร้างงาน Animation ด้วยโปรแกรม Adobe Animate CC และAdobe Experience Design CC
Android Programming ขั้นประยุกต์ใช้งานจริง<
: Android Programming ขั้นประยุกต์ใช้งานจริง
iOS Application Development ขั้นพื้นฐาน
: iOS Application Development ขั้นพื้นฐาน
iOS Application Development ขั้นประยุกต์ใช้งานจริง
: iOS Application Development ขั้นประยุกต์ใช้งานจริง

Introduction to Big Data Analytics (การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ระดับเบื้องต้น)


: Introduction to Big Data Analytics (การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ระดับเบื้องต้น)

แบบสอบถามความต้องการงานบริการด้านจัดฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีสารสนเทศ
สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่