โทร. 0-5388-5924, โทรสาร. 0-5388-5924

สายตรงผู้อำนวยการ

อาจารย์อำนาจ โกวรรณ

ผู้อำนวยการ สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา


หลักสูตร จำนวนคน/รุ่น เวลาอบรม ระยะเวลา สมัครอบรม รายชื่อ คุณสมบัติผู้สมัคร / สิ่งที่ต้องเตรียม
หลักสูตร การใช้งานระบบ Dspace และ Google Scholar เพื่อสนับสนุนการวิจัยและเผยแพร่ผลงานวิชาการ [รายละเอียด] 30 คน 12.30-16.00 น. 20 ธันวาคม 2562 เต็ม ตรวจสอบรายชื่อ
หลักสูตร การออกแบบสื่อ Infographic เพื่อการประชาสัมพันธ์การเรียนการสอนบนสื่อออนไลน์ [รายละเอียด] 30 คน 08.30-16.00 น 21 ธันวาคม 2562 เต็ม ตรวจสอบรายชื่อ
หลักสูตร เทคนิคการถ่ายภาพด้วย Smartphone และการบริหารคลังภาพออนไลน์ [รายละเอียด] 30 คน 08.30-16.00 น 22 ธันวาคม 2562 เต็ม ตรวจสอบรายชื่อ
หลักสูตร สร้างกิจกรรมการเรียนแบบมีส่วนร่วม Active Learning by Kahoot [รายละเอียด] 30 คน 12.30-16.00 น 18 มีนาคม 2563 ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
หลักสูตร สร้างสื่อการเรียน Content Online อย่างมืออาชีพ เพื่อการเรียนรู้อย่างไร้ขีดจำกัด [รายละเอียด] 30 คน 08.30-16.00 น 25 มีนาคม 2563 ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
หลักสูตร การสร้างห้องเรียนออนไลน์ด้วย Microsoft Teams [รายละเอียด] 30 คน 08.30-16.00 น 27 มีนาคม 2563 ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
หลักสูตร การพัฒนาอุปกรณ์ Internet of Thing (IOT) เบื้องต้น [รายละเอียด] 30 คน 09.00-16.00 น 30-31 มีนาคม 2563 ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
หลักสูตร การดึงข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลจากสื่อสังคมออนไลน์ (Social Networks Data Retrieval and Analysis) [รายละเอียด] 30 คน 08.30-16.00 น 13-15 พฤษภาคม 2563 ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
Enhancing Your Classroom with Google for Education [รายละเอียด] 30 คน 08.30-16.00 น. 10 มิถุนายน 2563 ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ

Enhancing Your Classroom with Google for Education

วิทยากร : นางสาวรุ่งทิวา กิตติยังกุล

วันที่อบรมหลักสูตร : 10 มิถุนายน 2563

เวลา : 08.30-16.00 น.

ระยะเวลา : 6 ชั่วโมง

หลักสูตร การดึงข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลจากสื่อสังคมออนไลน์ (Social Networks Data Retrieval and Analysis)

วิทยากร : ดร. เอกสิทธิ์ พัชรวงศ์ศักดา

วันที่อบรมหลักสูตร : 13-15 พฤษภาคม 2563

เวลา : 08.30-16.00 น

ระยะเวลา : 18 ชั่วโมง

หลักสูตร การพัฒนาอุปกรณ์ Internet of Thing (IOT) เบื้องต้น

วิทยากร : อาจารย์อธิศ ปทุมวรรณ

วันที่อบรมหลักสูตร : 30-31 มีนาคม 2563

เวลา : 09.00-16.00 น

ระยะเวลา : 12 ชั่วโมง

หลักสูตร การสร้างห้องเรียนออนไลน์ด้วย Microsoft Teams

วิทยากร : นางสาวรุ่งทิวา กิตติยังกุล

วันที่อบรมหลักสูตร : 27 มีนาคม 2563

เวลา : 08.30-16.00 น

ระยะเวลา : 6 ชั่วโมง

หลักสูตร สร้างสื่อการเรียน Content Online อย่างมืออาชีพ เพื่อการเรียนรู้อย่างไร้ขีดจำกัด

วิทยากร : นางสาวรุ่งทิวา กิตติยังกุล

วันที่อบรมหลักสูตร : 25 มีนาคม 2563

เวลา : 08.30-16.00 น

ระยะเวลา : 6 ชั่วโมง

หลักสูตร สร้างกิจกรรมการเรียนแบบมีส่วนร่วม Active Learning by Kahoot

วิทยากร : นางพรพิมล แก้วฟุ้งรังษ๊

วันที่อบรมหลักสูตร : 18 มีนาคม 2563

เวลา : 12.30-16.00 น

ระยะเวลา : 3 ชั่วโมง

หลักสูตร เทคนิคการถ่ายภาพด้วย Smartphone และการบริหารคลังภาพออนไลน์

วิทยากร : ว่าที่ร้อยตรีสุริยันต์ หมอยา

วันที่อบรมหลักสูตร : 22 ธันวาคม 2562

เวลา : 08.30-16.00 น

ระยะเวลา : 6 ชั่วโมง


แบบประเมินความพึงพอใจในการจัดอบรม
การสร้างและบริหารจัดการเว็บไซต์ด้วยโปรแกรม WordPress
: การสร้างและบริหารจัดการเว็บไซต์ด้วยโปรแกรม WordPress
การพัฒนาเว็บไซต์ด้วยเว็บไซต์สำเร็จรูป
: การพัฒนาเว็บไซต์ด้วยเว็บไซต์สำเร็จรูป
การสร้างและบริหารจัดการเว็บไซต์องค์กรด้วย Joomla
: การสร้างและบริหารจัดการเว็บไซต์องค์กรด้วย Joomla
การสร้างงานนำเสนอด้วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint อย่างมืออาชีพ
: การสร้างงานนำเสนอด้วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint อย่างมืออาชีพ
การประยุกต์ใช้โปรแกรม Microsoft Word ในการทำงาน
: การประยุกต์ใช้โปรแกรม Microsoft Word ในการทำงาน
การใช้งาน Office365 และการบริหารจัดการเอกสารออนไลน์
: การใช้งาน Office365 และการบริหารจัดการเอกสารออนไลน์
การตัดต่อวิดีโอด้วยโปรแกรม Premiere Pro
: การตัดต่อวิดีโอด้วยโปรแกรม Premiere Pro
การลงโปรแกรมและการดูแลรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล (PC Maintenance)
: การลงโปรแกรมและการดูแลรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล (PC Maintenance)
การออกแบบกราฟิกและสิ่งพิมพ์ด้วยโปรแกรม Illustrator และPhotoshop
: การออกแบบกราฟิกและสิ่งพิมพ์ด้วยโปรแกรม Illustrator และPhotoshop
การสร้างและออกแบบ Infographic เพื่อสร้างสื่อประชาสัมพันธ์อย่างมืออาชีพ
: การสร้างและออกแบบ Infographic เพื่อสร้างสื่อประชาสัมพันธ์อย่างมืออาชีพ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อยกระดับคุณภาพการบริการขององค์กรท้องถิ่น
: การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อยกระดับคุณภาพการบริการขององค์กรท้องถิ่น
การใช้งานโปรแกรม SPSS เพื่อการวิจัย
: การใช้งานโปรแกรม SPSS เพื่อการวิจัย
การใช้งานโปรแกรม AMOS เพื่อการวิจัย
: การใช้งานโปรแกรม AMOS เพื่อการวิจัย
Fundamentals Microsoft Excel 2013
: Fundamentals Microsoft Excel 2013
Advanced Microsoft Excel 2013 Function and Database
: Advanced Microsoft Excel 2013 Function and Database
Business Analytic การวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจอย่างมืออาชีพ
Business Analytic การวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจอย่างมืออาชีพ
PHP using MySQL Database for Web Development
: PHP using MySQL Database for Web Development
Android Programming ขั้นพื้นฐาน
: Android Programming ขั้นพื้นฐาน
การวิเคราะห์ข้อมูลด้านเทคนิค Predictive Modeling เพื่อสนับสนุนการวิจัย
: การวิเคราะห์ข้อมูลด้านเทคนิค Predictive Modeling เพื่อสนับสนุนการวิจัย
การสร้างงาน Animation ด้วยโปรแกรม Adobe Animate CC และAdobe Experience Design CC
: การสร้างงาน Animation ด้วยโปรแกรม Adobe Animate CC และAdobe Experience Design CC
Android Programming ขั้นประยุกต์ใช้งานจริง<
: Android Programming ขั้นประยุกต์ใช้งานจริง
iOS Application Development ขั้นพื้นฐาน
: iOS Application Development ขั้นพื้นฐาน
iOS Application Development ขั้นประยุกต์ใช้งานจริง
: iOS Application Development ขั้นประยุกต์ใช้งานจริง

Introduction to Big Data Analytics (การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ระดับเบื้องต้น)


: Introduction to Big Data Analytics (การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ระดับเบื้องต้น)

แบบสอบถามความต้องการงานบริการด้านจัดฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีสารสนเทศ
สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่