งานบริการห้องมินิเธียเตอร์


งานบริการห้องมินิเธียเตอร์ : ห้องฉายภาพยนตร์ขนาด 80 ที่นั่ง
เพื่อใช้ในการฉายสื่อวีดีทัศน์ ประชุม อบรม สัมมนา เพื่อการเรียนการสอน และงานอื่นๆ ตามความเหมาะสม