แผนการดำเนินงาน สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา


แผนยุทธศาสตร์ สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา
แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 6 ปี (พ.ศ. 2565-2570) ฉบับปรับปรุง 2566
แผนยุทธศาสตร์ 6 ปี (พ.ศ. 2565-2570)
แผนยุทธศาสตร์ 2565
แผนยุทธศาสตร์ 2564
แผนยุทธศาสตร์ 2563
แผนยุทธศาสตร์ ฉบับปรับปรุง 2561
แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ พ.ศ. 2559-2563 ฉบับปรับปรุงปี 2559
แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ พ.ศ. 2559-2563 ฉบับปรับปรุงปี 2560
แผนปฏิบัติงานประจำปี
รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2565
แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2565
รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2564
แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2564
รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2561
แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2561
รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2560
แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2560
แผนบริหารความเสี่ยง
แผนบริหารความเสี่ยง-ปีงบประมาณ-2564-ฉบับล่าสุด
แผนการบริหารความเสี่ยง ประจําปีงบประมาณ 2563
แผนการบริหารความเสี่ยง ประจําปีงบประมาณ 2562
แผนการบริหารความเสี่ยง ประจําปีงบประมาณ 2561
รายงานผลแผนการบริหารความเสี่ยง ประจําปีงบประมาณ 2560
แผนการบริหารความเสี่ยง ประจําปีงบประมาณ 2560


แผนการจัดการความรู้
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการความรู้ 2566
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการความรู้ ปีงบประมาณ 2565
รายงานสรุปผลการดำเนินงานการจัดการความรู้ KM ประจำปีงบประมาณ 2565
คู่มือการดูแลระบบการประชุมผ่านช่องทาง Zoom อย่างมีประสิทธิภาพ
แผนการจัดการการความรู้ KM Action Plan ประจำปีงบประมาณ 2565
คู่มือการป้องกันการเรียกค่าไถ่ฐานข้อมูลจากอาชญากรไซเบอร์-รวมแล้ว
รวมเล่มรายงานสรุปผลการดำเนินงานการจัดการความรู้-ปีงบประมาณ-2564
แผนการจัดการความรู้-ปีงบประมาณ-2564-รวมล่าสุด
แผนการจัดการความรู้-ปีงบประมาณ-2564-รวมล่าสุด
คู่มือการบริหารงานเว็บไซต์ให้มีประสิทธิภาพ และปลอดภัย สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา
Digital KM Day 2020
แผนการจัดการความรู้ KM Action Plan ปี 2563
แผนการจัดการความรู้ (KM) ปี 2562
แผนการจัดการความรู้ KM
แผนระบบสารสนเทศ
แผนระบบสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ 2562
แผนระบบสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ 2561
แผนระบบสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ 2560
แผนระบบสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ 2559
แผนพัฒนาบุคลากร
แผนพัฒนาบุคลากร ประจําปีงบประมาณ 2565
ร่าง-แผนพัฒนาบุคลากร-ปี-2565
แผนพัฒนาบุคลากร-ปี-2564-ฉบับปรับปรุงล่าสุด
ร่าง-แผนพัฒนาบุคลากร ปี 2564
แผนพัฒนาบุคลากร สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2563 ฉบับล่าสุด
แผนพัฒนาบุคลากร ประจําปีงบประมาณ 2562
แผนพัฒนาบุคลากร ประจําปีงบประมาณ 2561 ผ่านมติของกรรมการประจำสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา ครั้งที่ 2/2561
รายงานผลสำเร็จการพัฒนาตนเองตามแผนพัฒนาบุคลากร ปี 2560
แผนพัฒนาบุคลากร ประจําปีงบประมาณ 2561
แผนพัฒนาบุคลากร ประจําปีงบประมาณ 2560


แผลกลยุทธ์การเงิน
แผนกลยุทธ์ด้านการเงินดิจิทัล-ประจำปีงบประมาณ-2562-ฉบับปรับปรุง
ร่าง-แผนกลยุทธ์ทางด้านการเงิน-ประจำปีงบประมาณ-2563
แผนกลยุทธ์ด้านการเงินดิจิทัล-ประจำปีงบประมาณ-2562
กลยุทธ์ด้านการเงินปี 61 ฉบับปรับปรุง
แผนกลยุทธ์ด้านการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2561
แผนกลยุทธ์ด้านการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2560
แผนยกระดับคุณภาพการศึกษา
แผนยกระดับคุณภาพการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2565
แผนยกระดับคุณภาพการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2564
แผนยกระดับคุณภาพการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2563
แผนยกระดับคุณภาพการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2562
แผนยกระดับคุณภาพการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2561
แผนยกระดับคุณภาพการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2560 (ฉบับปรับปรุง)
แผนยกระดับคุณภาพการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2560
แผนการให้บริการ
แผนการให้บริการประจำปีงบประมาณ 2563
รายงานผลการประเมินงานตามแผนการให้บริการ 2560
แผนการให้บริการประจำปีงบประมาณ 2560
รายงานประจำปี
รายงานประจำปี 2560
รายงานประจำปี 2559
รายงานการประเมินตนเอง SAR
รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจำปีงบประมาณ 2565
รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจำปีงบประมาณ 2564
รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจำปีงบประมาณ 2563
รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจำปีงบประมาณ 2562
รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจำปีงบประมาณ 2561
รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจำปีงบประมาณ 2560
รายงานผลการประเมินสุนทรีย์ภาพ
ผลการประเมินความพึงพอใจ ในการพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ 2561
รายงานผลการประเมินสุนทรีย์ภาพ
การประกันคุณภาพ
แผนการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพ ปีงบประมาณ 2565
คู่มือการประกันคุณภาพ ประจำปีงบประมาณ 2565
คู่มือการประกันคุณภาพ ประจำปีงบประมาณ 2564
แผนการดำเนินงานด้านประกันคุณภาพ-สำนักฯ-ประจำปีงบ-2564-สมบูรณ์
แผนการดำเนินงานด้านประกันคุณภาพ-สำนักฯ-ประจำปีงบ-2564-สมบูรณ์
ผลการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพ ปีงบประมาณ 2563
คู่มือประกันคุณภาพภายใน-ระดับหน่วยงานสนับสนุน ปีงบ2563 สำนักดิจิทัล ฉบับปรังปรุง
แผนการดำเนินด้านการประกันคุณภาพปีงบประมาณ-2563-ฉบับปรังปรุง
ระบบติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานการให้บริการ
แผนการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพ ปีงบประมาณ 2563
คู่มือการประกันคุณภาพ ประจำปีงบประมาณ 2563
รายงานผลการดำเนินงานด้านการประกันุคณภาพ ประจำปีงบประมาณ 2562
แผนการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพ ปีงบประมาณ 2562
คู่มือการประกันคุณภาพ ประจำปีงบประมาณ 2562
คู่มือการประกันคุณภาพ ปี2561
คู่มือการประกันคุณภาพ ปี2560
คำสั่งแต่งตั้ง
คำสั่งกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน สำนักดิจิทัลฯ ประจำปีงบประมาณ 2566
คำสั่งกรรมการดำเนินงานติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานการให้บริการสำนักดิจิทัลฯ ประจำปีงบประมาณ 2566
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาหน่วยงานสนับสนุน ปีงบ 2566
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน งบปี 2566
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบesar ปี 2566
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาหน่วยงานสนับสนุน ปีงบประมาณ 2565
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานติดตามและประเมินผลการให้บริการสำนัก ปีงบประมาณ2565
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบesar-ปีงบประมาณ-2565
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการประกันคุณภาพภายใน-สำนัก-ประจำปีงบประมาณ-2565
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการความเสี่ยง-ประจำปีงบประมาณ 2565
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการพัฒนาระบบฐานข้อมูลฯ-ประจำปีงบประมาณ-2564
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการความเสี่ยง-ประจำปีงบประมาณ-2564
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการจัดการความรู้-สำนัก-ประจำปีงบประมาณ-2564
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการประกันคุณภาพภายใน-สำนัก-ประจำปีงบประมาณ-2564
คำสั่งแต่งตั้งอนุกรรมการรับผิดชอบตัวบ่งชี้คุณภาพ ระดัยสถานบัน ตัวบ่งชี้ที่ 1.7
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านประกันคุณภาพการศึกษา 2563
แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา
คำสั่งแต่งตั้งกรรมการประกันคุณภาพ 2563
คำสั่งแต่งตั้งกรรมการดำเนินการจัดการความรู้-KM-2563
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ ดำเนินงานพัฒนาระบบสารสนเทศ ปี 2562
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ บริหารความเสี่ยง ปี 2562
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ จัดการแผนการให้บริการ ปี 2562
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ การจัดการความรู้ ปี 2562
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ การประกันคุณภาพ ปี 2562
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ ดำเนินงานพัฒนาระบบสารสนเทศ ปี 2561
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ บริหารความเสี่ยง ปี 2561
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ จัดการแผนการให้บริการ ปี 2561
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ การจัดการความรู้ ปี 2561-เปลี่ยนแปลง
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ การประกันคุณภาพ ปี 2561-เปลี่ยนแปลง


นโยบายและแนวปฏิบัติที่ดีในการประกันคุณภาพ
แนวปฏิบัติการใช้ห้อง Mini Studio ในการถ่ายทำบทเรียนออนไลน์ CMRU MOOCs
แนวปฏิบัติที่ดีในการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ (MIS)
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพ ประจำปี 2560
แนวปฏิบัติของระบบเฝ้าระวังและแจ้งเตือนอัตโนมัติสำหรับห้องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย
ระเบียบการใช้ห้อง สำนักดิจิทัลเพือการศึกษา
แนวปฏิบัติสำหรับเจ้าหน้าที่ในการใช้ห้อง สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา
เป้าหมายในแต่ละตัวบ่งชี้ในการประกันคุณภาพ ปีงบประมาณ 2560
แนวปฏิบัติประกันคุณภาพ
นโยบายประกันคุณภาพ
รายงานการประชม - การประกันคุณภาพ
รายงานการประชุมเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพ ปีงบประมาณ 2560
รายงานการประชุมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนและจัดทำแผนเพื่อการประกันคุณภาพ (Plan for QA)
รายงานการประชุมการประกันคุณภาพ ครั้งที่ 6/2560
รายงานการประชุมการประกันคุณภาพ ครั้งที่ 5/2560
รายงานการประชุมการประกันคุณภาพ ครั้งที่ 4/2560
รายงานการประชุมการประกันคุณภาพ ครั้งที่ 3/2560
รายงานการประชุมการประกันคุณภาพ ครั้งที่ 2/2560
รายงานการประชุมการประกันคุณภาพ ครั้งที่ 1/2560
รายงานผลการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนและจัดทำแผนเพื่อการประกันคุณภาพ ปีงบประมาณ 2561