โทร. 0-5388-5924, โทรสาร. 0-5388-5924

สายตรงผู้อำนวยการ

อาจารย์อำนาจ โกวรรณ

ผู้อำนวยการ สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา


หมวดงานประกันุคณภาพ สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา

แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ พ.ศ. 2559-2563 ฉบับปรับปรุงปี 2560
แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ พ.ศ. 2559-2563 ฉบับปรับปรุงปี 2559
แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ พ.ศ. 2559-2563 ฉบับปรับปรุงปี 2561
แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2560
รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2560
แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2561
รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2561
แผนการบริหารความเสี่ยง ประจําปีงบประมาณ 2560
รายงานผลแผนการบริหารความเสี่ยง ประจําปีงบประมาณ 2560
แผนการบริหารความเสี่ยง ประจําปีงบประมาณ 2561
แผนการจัดการความรู้ KM
แผนการจัดการความรู้ (KM) ปี 2562
แผนระบบสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ 2559
แผนระบบสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ 2560
แผนระบบสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ 2561
แผนพัฒนาบุคลากร ประจําปีงบประมาณ 2560
แผนพัฒนาบุคลากร ประจําปีงบประมาณ 2561
รายงานผลสำเร็จการพัฒนาตนเองตามแผนพัฒนาบุคลากร ปี 2560
แผนพัฒนาบุคลากร ประจําปีงบประมาณ 2561 ผ่านมติของกรรมการประจำสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา ครั้งที่ 2/2561
แผนกลยุทธ์ด้านการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2560
แผนกลยุทธ์ด้านการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2561
กลยุทธ์ด้านการเงินปี 61 ฉบับปรับปรุง
แผนกลยุทธ์ด้านการเงินดิจิทัล-ประจำปีงบประมาณ-2562
แผนยกระดับคุณภาพการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2560
แผนยกระดับคุณภาพการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2560 (ฉบับปรับปรุง)
แผนยกระดับคุณภาพการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2561
รายงานประจำปี 2559
รายงานประจำปี 2560
รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจำปีงบประมาณ 2561
รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจำปีงบประมาณ 2560
คู่มือการประกันคุณภาพ ปี2561
คู่มือการประกันคุณภาพ ปี2560
รายงานผลการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนและจัดทำแผนเพื่อการประกันคุณภาพ ปีงบประมาณ 2561
รายงานการประชุมการประกันคุณภาพ ครั้งที่ 1/2560
รายงานการประชุมการประกันคุณภาพ ครั้งที่ 2/2560
รายงานการประชุมการประกันคุณภาพ ครั้งที่ 3/2560
รายงานการประชุมการประกันคุณภาพ ครั้งที่ 4/2560
รายงานการประชุมการประกันคุณภาพ ครั้งที่ 5/2560
รายงานการประชุมการประกันคุณภาพ ครั้งที่ 6/2560
รายงานการประชุมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนและจัดทำแผนเพื่อการประกันคุณภาพ (Plan for QA)
รายงานการประชุมเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพ ปีงบประมาณ 2560
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ การประกันคุณภาพ ปี 2561-เปลี่ยนแปลง
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ การจัดการความรู้ ปี 2561-เปลี่ยนแปลง
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ จัดการแผนการให้บริการ ปี 2561
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ บริหารความเสี่ยง ปี 2561
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ ดำเนินงานพัฒนาระบบสารสนเทศ ปี 2561
นโยบายประกันคุณภาพ
แนวปฏิบัติประกันคุณภาพ
เป้าหมายในแต่ละตัวบ่งชี้ในการประกันคุณภาพ ปีงบประมาณ 2560
แนวปฏิบัติสำหรับเจ้าหน้าที่ในการใช้ห้อง สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา
ระเบียบการใช้ห้อง สำนักดิจิทัลเพือการศึกษา
แนวปฏิบัติของระบบเฝ้าระวังและแจ้งเตือนอัตโนมัติสำหรับห้องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพ ประจำปี 2560
แนวปฏิบัติที่ดีในการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ (MIS)
รายงานผลการประเมินสุนทรีย์ภาพ
ผลการประเมินความพึงพอใจ ในการพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ 2561
แผนการให้บริการประจำปีงบประมาณ 2560
รายงานผลการประเมินงานตามแผนการให้บริการ 2560