โทร. 0-5388-5924, โทรสาร. 0-5388-5924

สายตรงผู้อำนวยการ

อาจารย์อำนาจ โกวรรณ

ผู้อำนวยการ สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา


ผู้อำนวยการอาจารย์อำนาจ โกวรรณ
ผู้อำนวยการ
5928

รองผู้อำนวยการดร.ทิวาวัลย์ ต๊ะการ
รองผู้อำนวยการ

ผศ.ดร. กัลยา ใจรักษ์
รองผู้อำนวยการ

หัวหน้าสำนักงานนายมารุต เปี่ยมเกตุ
หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ
5939

นางสาวนันทาวดี คุณศิลป์
หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป
5686

นายธีระพงษ์ ใจคำมา
หัวหน้างานเทคโนโลยีสารสนเทศ
5937

หน่วยบริหารและจัดการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์นายวิทูร อุ่นแสน
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
5933

ว่าที่ ร.ต.อานนท์ มะโนเมือง
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
5933

นายวิวัฒน์ชัย ขำประไพ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
5933

หน่วยพัฒนาระบบสารสนเทศนายบัณฑิต นันทะเทศ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
5936

นายกุลชาติ ปัญญาดี
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
5936

นายชลิต โปธา
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
5936

หน่วยดูแลและบำรุงระบบคอมพิวเตอร์นายปิยะพงษ์ หินเกย
นักวิชาการศึกษา
5925

นายจรูญ บุตรแก้ว
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
5926

หน่วยจัดอบรมและบริการวิชาการนายธีระพงษ์ ใจคำมา
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
5924

งานนวัตกรรมการเรียนการสอนและการเรียนรู้นางพรพิมล แก้วฟุ้งรังษี
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
5931

นางสาวรุ่งทิวา กิตติยังกุล
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
5934

หน่วยมินิเธียร์เตอร์และสื่อออนไลน์นายเจษฎา ยาวุฑฒิ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
5937

หน่วยการเรียนการสอนทางไกลนายกฤษณ์ ขาวศรี
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
5938

หน่วยออกแบบสื่อกราฟิกและเว็บไซต์นายณัฐพงษ์ วงค์จันทร์ตา
นักวิชาการศึกษา
5934

หน่วยแผนและงบประมาณว่าที่ ร.ต.อานนท์ มะโนเมือง
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (ปฏิบัติงานนักวิเคราะห์นโยบายและแผน)
5933

หน่วยการเงินและบัญชีนางสาวจริยา หมื่นแก้ว
นักวิชาการเงินและบัญชี