โทร. 0-5388-5924, โทรสาร. 0-5388-5924

สายตรงผู้อำนวยการ

อาจารย์อำนาจ โกวรรณ

ผู้อำนวยการ สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา


ผู้อำนวยการ



อาจารย์อำนาจ โกวรรณ
ผู้อำนวยการ
5928

รองผู้อำนวยการ



ดร.ทิวาวัลย์ ต๊ะการ
รองผู้อำนวยการ

ผศ.ดร. กัลยา ใจรักษ์
รองผู้อำนวยการ

หัวหน้าสำนักงาน



นายมารุต เปี่ยมเกตุ
หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ
5939

นางสาวนันทาวดี คุณศิลป์
หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป
5686

นายธีระพงษ์ ใจคำมา
หัวหน้างานเทคโนโลยีสารสนเทศ
5937

หน่วยบริหารและจัดการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์



นายวิทูร อุ่นแสน
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
5933

นายอานนท์ มะโนเมือง
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
5933

นายวิวัฒน์ชัย ขำประไพ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
5933

หน่วยพัฒนาระบบสารสนเทศ



นายบัณฑิต นันทะเทศ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
5937

นายกุลชาติ ปัญญาดี
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
5937

นายชลิต โปธา
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
5937

หน่วยดูแลและบำรุงระบบคอมพิวเตอร์



นายปิยะพงษ์ หินเกย
นักวิชาการศึกษา
5925

นายจรูญ บุตรแก้ว
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
5926

หน่วยจัดอบรมและบริการวิชาการ





5924

หน่วยการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์



นางพรพิมล แก้วฟุ้งรังษี
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
5931

นางสาวรุ่งทิวา กิตติยังกุล
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
5934

หน่วยมินิเธียร์เตอร์และสื่อออนไลน์



นายเจษฎา ยาวุฑฒิ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
5937

หน่วยการเรียนการสอนทางไกล



นายกฤษณ์ ขาวศรี
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
5938

หน่วยออกแบบสื่อกราฟิกและเว็บไซต์



นายณัฐพงษ์ วงค์จันทร์ตา
นักวิชาการศึกษา
5934

หน่วยแผนและงบประมาณ



นางสาวเสฎฐพร เสทธะยะ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
5943

หน่วยการเงินและบัญชี



นางสาวจริยา หมื่นแก้ว
นักวิชาการเงินและบัญชี