โทร. 0-5388-5933 โทรสาร. 0-5388-5924

สายตรงผู้อำนวยการ

อาจารย์อำนาจ โกวรรณ

ผู้อำนวยการ สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา


อบรม-การลงโปรแกรมและการดูแลรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล (PC Maintenance)


หลักสูตรการบำรุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ (Computer Maintenance)


หัวข้อบรม : การลงโปรแกรมและการดูแลรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล (PC Maintenance) 
วิทยากร : คุณจรูญ บุตรแก้ว 
วันที่อบรมหลักสูตร : 31 มีนาคม 2560 เวลา : 0.830-12.00 น. ระยะเวลา : 3 ชั่วโมง 
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC21 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา


รูปภาพจากอัลบัม : อบรม-การลงโปรแกรมและการดูแลรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล (PC Maintenance)