โทร. 0-5388-5933 โทรสาร. 0-5388-5924

สายตรงผู้อำนวยการ

อาจารย์อำนาจ โกวรรณ

ผู้อำนวยการ สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา


อบรมการใช้งานโปรแกรม Dspace และ Google Scholar เพื่อใช้ในการเผยแพร่ผลงานวิจัย และบทความวิชาการผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต


สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา จัดอบรมการใช้งานโปรแกรม Dspace และ Google Scholar เพื่อใช้ในการเผยแพร่ผลงานวิจัย และบทความวิชาการผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต วันที่ 29 มิถุนายน 2560 เวลา 08.30-11.00 น. (รอบที่1) ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC21


รูปภาพจากอัลบัม : อบรมการใช้งานโปรแกรม Dspace และ Google Scholar เพื่อใช้ในการเผยแพร่ผลงานวิจัย และบทความวิชาการผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต