โทร. 0-5388-5933 โทรสาร. 0-5388-5924

สายตรงผู้อำนวยการ

อาจารย์อำนาจ โกวรรณ

ผู้อำนวยการ สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา


อบรม Arduino สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย


สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา จัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ สำหรับฝ่าย Computer Network หลักสูตรสำหรับ Admin เรื่อง การติดตั้งและใช้งาน Arduino สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย วิทยากรโดย คุณประจักษ์ ปุณยวัจน์พรกุล นักวิชาการคอมพิวเตอร์ หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 28 - 30 มีนาคม 2560 เวลา 08.30-16.00 น. ณ ห้องประชุมเอื้องสายส่องแสง ชั้น 3 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา


รูปภาพจากอัลบัม : อบรม Arduino สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย