หน้าแรก / ข่าวประชาสัมพันธ์ / อบรม Arduino สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย

อบรม Arduino สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย


สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา จัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ สำหรับฝ่าย Computer Network หลักสูตรสำหรับ Admin เรื่อง การติดตั้งและใช้งาน Arduino สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย วิทยากรโดย คุณประจักษ์ ปุณยวัจน์พรกุล นักวิชาการคอมพิวเตอร์ หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 28 - 30 มีนาคม 2560 เวลา 08.30-16.00 น. ณ ห้องประชุมเอื้องสายส่องแสง ชั้น 3 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา


ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา

การป้องกันการเรียกค่าไถ่ฐานข่อมูลจากอาชญากรไซเบอร์ Ransomware ในบริบทของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรมสำหรับอาจารย์และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปี 2563
โครงการอบรมฝึกซ้อมดับเพลิงขั้นต้นและการอพยพหนีไฟ
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล หลักสูตรสำหรับนักศึกษา การประยุกต์ใช้โปรแกรม Microsoft Word เพื่อการทำงานฯ รุ่นที่ 2
การนำงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ขึ้น Dspace และ Google Scholar
ต้อนรับคณะผู้บริหารและบุคลากร สำนักงานตรวจสอบภายใน
อบรมการสร้างห้องเรียนออนไลน์ด้วย Google Classroom หลักสูตรสำหรับอาจารย์
ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา ครั้งที่ 2/2561
สระเกล้าดำหัว ผู้บริหารสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการฯ