โทร. 0-5388-5933 โทรสาร. 0-5388-5924

สายตรงผู้อำนวยการ

อาจารย์อำนาจ โกวรรณ

ผู้อำนวยการ สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา


อบรม-การใช้งาน Office365 และการบริหารจัดการเอกสารออนไลน์


หลักสูตรโปรแกรมสำนักงาน หัวข้อบรม : การใช้งาน Office365 และการบริหารจัดการเอกสารออนไลน์ วิทยากร : คุณพรรณนิภา ดวงใย วันที่อบรมหลักสูตร : 29 มีนาคม 2560 เวลา : 08.30-12.00 น. ระยะเวลา : 3 ชั่วโมง ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC21 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา


รูปภาพจากอัลบัม : อบรม-การใช้งาน Office365 และการบริหารจัดการเอกสารออนไลน์