โทร. 0-5388-5933 โทรสาร. 0-5388-5924

สายตรงผู้อำนวยการ

อาจารย์อำนาจ โกวรรณ

ผู้อำนวยการ สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา


สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา นำสิ่งของและอุปกรณ์เพื่อใช้ในการเตรียมรับเสด็จ


วันจันทร์ที่ 28 ธันวาคม 2558 นายมารุต เปี่ยมเกตุ รองผู้อำนวยการสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา นำสิ่งของและอุปกรณ์เพื่อใช้ในการเตรียมรับเสด็จ ไปส่ง ณ กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 337 ตำบลแม่สะเรียง อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

 

 


รูปภาพจากอัลบัม : สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา นำสิ่งของและอุปกรณ์เพื่อใช้ในการเตรียมรับเสด็จ