โทร. 0-5388-5933 โทรสาร. 0-5388-5924

สายตรงผู้อำนวยการ

อาจารย์อำนาจ โกวรรณ

ผู้อำนวยการ สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา


สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา จัดประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการประจำปี 2560


สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา จัดประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการประจำปี 2560 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 - 19 พฤษภาคม 2560 ณ พราวภูฟ้า รีสอร์ท อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่ ที่ผ่านมา


รูปภาพจากอัลบัม : สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา จัดประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการประจำปี 2560