โทร. 0-5388-5933 โทรสาร. 0-5388-5924

สายตรงผู้อำนวยการ

อาจารย์อำนาจ โกวรรณ

ผู้อำนวยการ สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา


การประชุมคณะกรรมการประจำสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา ครั้งที่ 1/2559


การประชุมคณะกรรมการประจำสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา
ครั้งที่ 1/2559 โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.สารุ่ง ตันตระกูล รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการประชุมในครั้งนี้ 
วันศุกร์ที่ 29 มกราคม 2559 เวลา 13.00 น.
ณ ห้องประชุมเอื้องสายส่องแสง ชัน้ 3 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่


รูปภาพจากอัลบัม : การประชุมคณะกรรมการประจำสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา ครั้งที่ 1/2559