สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

โทร. 0-5388-5933 โทรสาร. 0-5388-5934

สายตรงผู้อำนวยการ

อาจารย์อำนาจ โกวรรณ

ผู้อำนวยการ สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา


นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มอบประกาศนียบัตร


วันที่ 5 ตุลาคม 2559 ดร.ถนอม อินทรกำเนิด นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มอบประกาศนียบัตรให้แก่ สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง จาการประกวดผลงานประเภทหน่วยงาน ในงาน KM Fair 2016 ในหัวข้อเรื่อง "ระบบบริหารจัดการประสิทธิภาพการทำงานและการจัดการความรู้ (D-Portfolio & Knowledge Management System) เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ซึ่งระบบดังกล่าว พัฒนาโดย นายกุลชาติ ปัญญาดี นักวิชาการคอมพิวเตอร์ และนำเสนอโดยอาจารย์ ดร. กัลยา ใจรักษ์ รองผู้อำนวยการสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา


รูปภาพจากอัลบัม : นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มอบประกาศนียบัตร