โทร. 0-5388-5933 โทรสาร. 0-5388-5924

สายตรงผู้อำนวยการ

อาจารย์อำนาจ โกวรรณ

ผู้อำนวยการ สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา


การประชุมเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ฯ


สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา จัดการประชุมเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้านประกันคุณภาพการศึกษาระหว่างหน่วยงานสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วันจันทร์ที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องประชุมเอื้องสายส่องแสง ชั้น ๓ อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ


รูปภาพจากอัลบัม : การประชุมเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ฯ