โทร. 0-5388-5933 โทรสาร. 0-5388-5924

สายตรงผู้อำนวยการ

อาจารย์อำนาจ โกวรรณ

ผู้อำนวยการ สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา


อบรม :การสร้างงาน Animation ด้วยโปรแกรม Adobe Animate CC และAdobe Experience Design CC


การอบรมเชิงปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปี 2560 หลักสูตรการผลิตสื่อการเรียนการสอน (e-Learning) และการออกแบบสื่อกราฟิกและมัลติมีเดีย (Graphic/Multimedia) หัวข้ออบรม :การสร้างงาน Animation ด้วยโปรแกรม Adobe Animate CC และAdobe Experience Design CC วิทยากรโดย : คุณทวีศักดิ์ เบ้าเงิน วันที่ 26-28 มิถุนายน 2560 เวลา : 08.30-16.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 21 ชั้น 2 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่


รูปภาพจากอัลบัม : อบรม :การสร้างงาน Animation ด้วยโปรแกรม Adobe Animate CC และAdobe Experience Design CC