โทร. 0-5388-5933 โทรสาร. 0-5388-5924

สายตรงผู้อำนวยการ

อาจารย์อำนาจ โกวรรณ

ผู้อำนวยการ สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา


ภาพการอบรมหลักสูตร การพัฒนาโปรแกรมด้วยภาษา PHP & MySQL เบิ้องต้น


อาจารย์อำนาจ โกวรรณ ผู้อำนวยการสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมหลักสูตร การพัฒนาโปรแกรมด้วยภาษา PHP & MySQL เบิ้องต้น ในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ระหว่างวันที่ 23-24 พฤษภาคม 2559 เวลา 09.00-16.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC21 ชั้น 2 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมี นายชลิต โปธา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ เป็นวิทยากรในการอบรมครั้งนี้


รูปภาพจากอัลบัม : ภาพการอบรมหลักสูตร การพัฒนาโปรแกรมด้วยภาษา PHP