โทร. 0-5388-5933 โทรสาร. 0-5388-5924

สายตรงผู้อำนวยการ

อาจารย์อำนาจ โกวรรณ

ผู้อำนวยการ สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา


อบรม-การประยุกต์ใช้โปรแกรม Microsoft Word ในการทำงาน


หลักสูตรโปรแกรมสำนักงาน หัวข้อบรม : การประยุกต์ใช้โปรแกรม Microsoft Word ในการทำงาน วิทยากร : คุณพรรณนิภา ดวงใย วันที่อบรมหลักสูตร : 28 มีนาคม 2560 เวลา : 08.30-12.00 น. ระยะเวลา : 3 ชั่วโมง ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC21 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา


รูปภาพจากอัลบัม : อบรม-การประยุกต์ใช้โปรแกรม Microsoft Word ในการทำงาน