หน้าแรก / ข่าวประชาสัมพันธ์ / อบรมการประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์และการดูแลพื้นฐาน

อบรมการประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์และการดูแลพื้นฐาน


วันที่ 25 - 26 มีนาคม 2560 เวลา 09.00 - 16.00 น. ภาควิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดโครงการส่งเสริมทักษะทางด้านไอทีเพื่อก้าวเข้าสู่ความเป็นมาตรฐานสากล เรื่อง การประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์และการดูแลพื้นฐาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนานักศึกษานักศึกษาให้มีความรู้ความสามารถด้านทักษะคอมพิวเตอร์ตามมารตฐานวิชาชีพ และช่วยเพิ่มโอกาสในการได้รับเลือกให้เข้าทำงานมากขึ้น ณ ชั้น 2 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยากรโดย คุณจรูญ บุตรแก้ว นักวิชาการคอมพิวเตอร์


ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา

การป้องกันการเรียกค่าไถ่ฐานข่อมูลจากอาชญากรไซเบอร์ Ransomware ในบริบทของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรมสำหรับอาจารย์และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปี 2563
โครงการอบรมฝึกซ้อมดับเพลิงขั้นต้นและการอพยพหนีไฟ
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล หลักสูตรสำหรับนักศึกษา การประยุกต์ใช้โปรแกรม Microsoft Word เพื่อการทำงานฯ รุ่นที่ 2
การนำงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ขึ้น Dspace และ Google Scholar
ต้อนรับคณะผู้บริหารและบุคลากร สำนักงานตรวจสอบภายใน
อบรมการสร้างห้องเรียนออนไลน์ด้วย Google Classroom หลักสูตรสำหรับอาจารย์
ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา ครั้งที่ 2/2561
สระเกล้าดำหัว ผู้บริหารสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการฯ