โทร. 0-5388-5933 โทรสาร. 0-5388-5924

สายตรงผู้อำนวยการ

อาจารย์อำนาจ โกวรรณ

ผู้อำนวยการ สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา


อบรมการประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์และการดูแลพื้นฐาน


วันที่ 25 - 26 มีนาคม 2560 เวลา 09.00 - 16.00 น. ภาควิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดโครงการส่งเสริมทักษะทางด้านไอทีเพื่อก้าวเข้าสู่ความเป็นมาตรฐานสากล เรื่อง การประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์และการดูแลพื้นฐาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนานักศึกษานักศึกษาให้มีความรู้ความสามารถด้านทักษะคอมพิวเตอร์ตามมารตฐานวิชาชีพ และช่วยเพิ่มโอกาสในการได้รับเลือกให้เข้าทำงานมากขึ้น ณ ชั้น 2 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยากรโดย คุณจรูญ บุตรแก้ว นักวิชาการคอมพิวเตอร์


รูปภาพจากอัลบัม : อบรมการประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์และการดูแลพื้นฐาน