โทร. 0-5388-5933 โทรสาร. 0-5388-5924

สายตรงผู้อำนวยการ

อาจารย์อำนาจ โกวรรณ

ผู้อำนวยการ สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา


อบรมเชิงปฏิบัติการ Mobile Application


สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาความรู้ด้านทักษะการพัฒนาโปรแกรมบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ (Mobile Application) โดยมีคุญชัยวุฒิ พรหมบุตร เป็นวิทยากร ระหว่างวันที่ 27 มิถุนายน ถึงวันที่ 1 กรกฎาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 16.30 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC21 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่


รูปภาพจากอัลบัม : อบรมเชิงปฏิบัติการ Mobile Application