โทร. 0-5388-5933 โทรสาร. 0-5388-5924

สายตรงผู้อำนวยการ

อาจารย์อำนาจ โกวรรณ

ผู้อำนวยการ สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา


ประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรมสำหรับอาจารย์และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปี 2563


สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา ขอเชิญอาจารย์และบุคลากร เข้าร่วมอบรมในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล ประจำปี 2563 ไม่มีค่าลงทะเบียนอบรม ฟรีเอกสารประกอบการอบรม  สามารถลงทะเบียนอบรมออนไลน์ได้ที่ https://www.digital.cmru.ac.th/index.php?ge=training  รับจำนวนจำกัดนะคะ