โทร. 0-5388-5933 โทรสาร. 0-5388-5924

สายตรงผู้อำนวยการ

อาจารย์อำนาจ โกวรรณ

ผู้อำนวยการ สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา


อบรม : Introduction to Big Data Analytics (การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ระดับเบื้องต้น)


สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปี 2560 หลักสูตรการวิเคราะห์ข้อมูล/วิทยาการข้อมูล (Data Sciences) หัวข้อบรม :Introduction to Big Data Analytics (การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ระดับเบื้องต้น) วิทยากรโดย : อาจารย์ดนย์ สุวรรณแสง จั่นเจริญ Data Engineer (Data Sciences Thailand) วันที่อบรมหลักสูตร : 26-27 กรกฎาคม 2560 เวลา : 08.30-16.00 น.ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 12 อาคาร 90 ปี ราชภัฏเชียงใหม่


รูปภาพจากอัลบัม : อบรม : Introduction to Big Data Analytics (การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ระดับเบื้องต้น)