หน้าแรก / ข่าวประชาสัมพันธ์ / อบรม : การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ ยกระดับคุณภาพการบริการขององค์กรท้องถิ่น

อบรม : การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ ยกระดับคุณภาพการบริการขององค์กรท้องถิ่น


นายมารุต เปี่ยมเกตุ รองผู้อำนวยการสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม ให้แก่กลุ่มผู้นำชุมชน ตำบลสะลวง - ขี้เหล็ก อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ ในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้าน เทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปี 2560 หัวข้อบรม : การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ ยกระดับคุณภาพการบริการขององค์กรท้องถิ่น วิทยากรโดย นายอานนท์ มะโนเมือง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ วันที่ 26 เมษายน 2560 เวลา : 08.30-16.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร วิทยาเขตสะลวง - ขี้เหล็ก มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่


ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา

การป้องกันการเรียกค่าไถ่ฐานข่อมูลจากอาชญากรไซเบอร์ Ransomware ในบริบทของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรมสำหรับอาจารย์และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปี 2563
โครงการอบรมฝึกซ้อมดับเพลิงขั้นต้นและการอพยพหนีไฟ
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล หลักสูตรสำหรับนักศึกษา การประยุกต์ใช้โปรแกรม Microsoft Word เพื่อการทำงานฯ รุ่นที่ 2
การนำงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ขึ้น Dspace และ Google Scholar
ต้อนรับคณะผู้บริหารและบุคลากร สำนักงานตรวจสอบภายใน
อบรมการสร้างห้องเรียนออนไลน์ด้วย Google Classroom หลักสูตรสำหรับอาจารย์
ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา ครั้งที่ 2/2561
สระเกล้าดำหัว ผู้บริหารสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการฯ