โทร. 0-5388-5933 โทรสาร. 0-5388-5924

สายตรงผู้อำนวยการ

อาจารย์อำนาจ โกวรรณ

ผู้อำนวยการ สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา


อบรม : การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ ยกระดับคุณภาพการบริการขององค์กรท้องถิ่น


นายมารุต เปี่ยมเกตุ รองผู้อำนวยการสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม ให้แก่กลุ่มผู้นำชุมชน ตำบลสะลวง - ขี้เหล็ก อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ ในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้าน เทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปี 2560 หัวข้อบรม : การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ ยกระดับคุณภาพการบริการขององค์กรท้องถิ่น วิทยากรโดย นายอานนท์ มะโนเมือง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ วันที่ 26 เมษายน 2560 เวลา : 08.30-16.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร วิทยาเขตสะลวง - ขี้เหล็ก มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่


รูปภาพจากอัลบัม : อบรม : การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ ยกระดับคุณภาพการบริการขององค์กรท้องถิ่น