โทร. 0-5388-5933 โทรสาร. 0-5388-5924

สายตรงผู้อำนวยการ

อาจารย์อำนาจ โกวรรณ

ผู้อำนวยการ สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา


โครงการเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านประกันคุณภาพการศึกษาระหว่างหน่วยงานสนับสนุน


วันจันทร์ที่ 24 กรกฎาคม 2560 เวลา 9.00 น. สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา จัดโครงการเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านประกันคุณภาพการศึกษาระหว่างหน่วยงานสนับสนุน "Share for us" ณ ห้องประชุมเอื้องสายส่องแสง ชั้น 3 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ


รูปภาพจากอัลบัม : โครงการเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านประกันคุณภาพการศึกษาระหว่างหน่วยงานสนับสนุน