โทร. 0-5388-5933 โทรสาร. 0-5388-5924

สายตรงผู้อำนวยการ

อาจารย์อำนาจ โกวรรณ

ผู้อำนวยการ สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา


อบรม-การพัฒนาเว็บไซต์ด้วยเว็บไซต์สำเร็จรูป


หลักสูตรการพัฒนาเว็บไซต์ (Website/E-Commerce) หัวข้อบรม : การพัฒนาเว็บไซต์ด้วยเว็บไซต์สำเร็จรูป วิทยากรโดย : อาจารย์ ดร.สิริกร สันติโรจนกุล วันที่ 22 มีนาคม 2560 เวลา : 08.30-16.00 น. ระยะเวลา : 1 วัน ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC21 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา


รูปภาพจากอัลบัม : อบรม-การพัฒนาเว็บไซต์ด้วยเว็บไซต์สำเร็จรูป