โทร. 0-5388-5933 โทรสาร. 0-5388-5924

สายตรงผู้อำนวยการ

อาจารย์อำนาจ โกวรรณ

ผู้อำนวยการ สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา


ประชุมสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา


สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดการประชุมโดยมี รศ.น.สพ.ศุภชัย ศรีธิวงค์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธานในที่ประชุม พร้อมด้วยผู้บริหารและบุคลากรสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 2 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2560 เวลา 13.00 น.


รูปภาพจากอัลบัม : ประชุมสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา