โทร. 0-5388-5933 โทรสาร. 0-5388-5924

สายตรงผู้อำนวยการ

อาจารย์อำนาจ โกวรรณ

ผู้อำนวยการ สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา


ร.ร.บ้านแม่ตะไคร้ โครงการพัฒนายกระดับมาตรฐานการเรียนรู้ฯ


ประมวลภาพกิจกรรม - วันที่ 9 มีนาคม 2560 ณ โรงเรียนบ้านแม่ตะไคร้ หมู่ 1 ต.ทาเหนือ อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่ โครงการพัฒนายกระดับมาตรฐานการเรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น โดยมีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นพี่เลี้ยง ประจำปีงบประมาณ 2560


รูปภาพจากอัลบัม : ร.ร.บ้านแม่ตะไคร้ โครงการพัฒนายกระดับมาตรฐานการเรียนรู้ฯ