โทร. 0-5388-5933 โทรสาร. 0-5388-5924

สายตรงผู้อำนวยการ

อาจารย์อำนาจ โกวรรณ

ผู้อำนวยการ สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา


ร.ร.หมู่บ้านสหกรณ์2 โครงการพัฒนายกระดับมาตรฐานการเรียนรู้ฯ


ประมวลภาพกิจกรรม - วันที่ 9 มีนาคม 2560 โครงการพัฒนายกระดับมาตรฐานการเรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น โดยมีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นพี่เลี้ยง ประจำปีงบประมาณ 2560 ดำเนินการโดยเครื่องมือวิเคราะห์สถานการณ์ (Situation Analysis) ณ โรงเรียนหมู่บ้านสหกรณ์ 2 ต.ทาเหนือ อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่


รูปภาพจากอัลบัม : ร.ร.หมู่บ้านสหกรณ์2 โครงการพัฒนายกระดับมาตรฐานการเรียนรู้ฯ