โทร. 0-5388-5933 โทรสาร. 0-5388-5924

สายตรงผู้อำนวยการ

อาจารย์อำนาจ โกวรรณ

ผู้อำนวยการ สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา


CMRU Online Learning โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ


โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 การบริหารระบบ E-Learning และ Digital Classroom เพื่อการศึกษา ด้วย Cloud Computing @ G Suite (google Apps) for Education Solutions วิทยากรโดย คุณวีระศักดิ์ สร้อยคำ วันที่ 17-18 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 08.00 - 16.30 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC21 ชั้น 2 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่


รูปภาพจากอัลบัม : CMRU Online Learning โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ