โทร. 0-5388-5933 โทรสาร. 0-5388-5924

สายตรงผู้อำนวยการ

อาจารย์อำนาจ โกวรรณ

ผู้อำนวยการ สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา


พิธีบรรพชาอุปสมบท และบวชเนกขัมมะ ถวายเป็นพระราชกุศล


มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ จัดพิธีบรรพชา อุปสมบทหมู่ พระภิกษุ 999 รูป และบวชเนกขัมมะเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช


รูปภาพจากอัลบัม : พิธีบรรพชาอุปสมบท และบวชเนกขัมมะ ถวายเป็นพระราชกุศล