โทร. 0-5388-5933 โทรสาร. 0-5388-5924

สายตรงผู้อำนวยการ

อาจารย์อำนาจ โกวรรณ

ผู้อำนวยการ สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา


จัดทำห้องสมุด ศกร.ตชด. แม่เหลอ-วาทู


- ประมวลภาพบรรยากาศ - อาจารย์อำนาจ โกวรรณ ผู้อำนวยการสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา ร่วมกับอาจารย์ ดร.สุทธินันท์ ชื่นชม ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ นำทีมผู้บริหารและบุคลากรจัดทำห้องสมุดที่ ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวณชายแดน บ้านแม่เหลอ และศูนย์การเรียนตำรวจตระเวณชายแดน บ้านวาทู ต.เสาหิน อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน เมื่อวันที่ 24 - 29 พฤศจิกายน 2559 ที่ผ่านมา


รูปภาพจากอัลบัม : จัดทำห้องสมุด ศกร.ตชด. แม่เหลอ-วาทู