โทร. 0-5388-5933 โทรสาร. 0-5388-5924

สายตรงผู้อำนวยการ

อาจารย์อำนาจ โกวรรณ

ผู้อำนวยการ สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา


อบรมโปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานฯ


ภาพบรรยากาศ สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษาจัดอบรมโปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน เพื่อเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ให้แก่นักศึกษาวันที่ 23 พ.ย. 2559


รูปภาพจากอัลบัม : อบรมโปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานฯ