โทร. 0-5388-5933 โทรสาร. 0-5388-5924

สายตรงผู้อำนวยการ

อาจารย์อำนาจ โกวรรณ

ผู้อำนวยการ สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา


พิธีลงนามความร่วมมือลงทุนติดตั้งอุปกรณ์รับ-ส่งสัญญาณอินเทอร์เน็ตไร้สาย (Access Points)


มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ลงนามบันทึกข้อตกลง ร่วมกับบริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด ตามโครงการความร่วมมือลงทุนติดตั้ง Access Points สำหรับการใช้บริการ AIS WiFi ในพื้นที่ของมหาวิทยาลัย เพื่อการบริการด้านไอทีที่เป็นเลิศ

เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2559 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ รศ.ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ และนายดุลยเดช ชินวัตร ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการส่วนปฏิบัติการภูมิภาค ภาคเหนือ บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงโครงการความร่วมมือลงทุนติดตั้งอุปกรณ์รับ – ส่งสัญญาณอินเทอร์เน็ตไร้สาย (Access Points) สำหรับการใช้บริการอินเทอร์เน็ตไร้สายความเร็วสูง (AIS WiFi) ในพื้นที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความร่วมมือซึ่งกันและกันในการสนับสนุนการจัดหาพื้นที่และดำเนินการติดตั้งระบบอุปกรณ์โครงข่ายโทรคมนาคมไร้สาย สำหรับให้บริการอินเทอร์เน็ตผ่านเครือข่ายไร้สายความเร็วสูง (AIS WiFi) ซึ่งมีกำหนดระยะเวลา 3 ปี นับตั้งแต่วันที่ 23 พฤศจิกายน 2559 และสิ้นสุดในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2562

ทั้งนี้ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ กล่าวว่า การลงนามบันทึกข้อตกลงในครั้งนี้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์แผนแม่บทด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัย ประจำปี พ.ศ.2557 – 2561 ในการเสริมสร้างและบำรุงรักษาระบบโครงการสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารบนพื้นฐานความพอเพียงและคุ้มค่าอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อรองรับการใช้งานระบบต่างๆ ของมหาวิทยาลัย รวมถึงอุปกรณ์เคลื่อนที่ โดยมีระบบเครือข่ายไร้สายที่ครอบคลุมทุกห้องเรียน ทุกพื้นที่ สามารถเข้าใช้งานได้อย่างรวดเร็ว มีความเสถียรและมีประสิทธิภาพ จึงนับเป็นโอกาสดีที่เกิดความร่วมมือดังกล่าวขึ้น เพราะสามารถตอบสนองความต้องการในการใช้งานเพื่อศึกษา ค้นคว้า รวมถึงการให้บริการด้านไอทีที่เป็นเลิศแก่นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัยอีกด้วย

ข่าว : สุกัญญา แก้ววรรณ นักประชาสัมพันธ์ มร.ชม.
ภาพ : ณัฐพงษ์ วงค์จันทร์ตา สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา
ที่มาข้อมูล : สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา มร.ชม.


รูปภาพจากอัลบัม : พิธีลงนามความร่วมมือลงทุนติดตั้งอุปกรณ์รับ-ส่งสัญญาณอินเทอร์เน็ตไร้สาย (Access Points)