โทร. 0-5388-5933 โทรสาร. 0-5388-5924

สายตรงผู้อำนวยการ

อาจารย์อำนาจ โกวรรณ

ผู้อำนวยการ สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา


อบรม-การวิเคราะห์ข้อมูลด้านเทคนิค Predictive Modeling


อาจารย์ ดร.ทิวาวัลย์ ต๊ะการ รองผู้อำนวยการ เปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปี 2560 หลักสูตรการวิเคราะห์ข้อมูล/วิทยาการข้อมูล (Data Sciences) หัวข้อ : การวิเคราะห์ข้อมูลเทคนิค Predictive Modeling เพื่อสนับสนุนการวิจัยเชิง ประยุกต์โดยซอฟต์แวร์ RapidMiner Studio 7 และ R (ขั้นปานกลางและสูง) วิทยากรโดย : ดร.เอกสิทธิ์ พัชรวงศ์ศักดา Certified RapidMiner Analyst วันที่อบรมหลักสูตร : 23-25 มิถุนายน 2560 เวลา : 08.30-16.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC21 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา


รูปภาพจากอัลบัม : อบรม-การวิเคราะห์ข้อมูลด้านเทคนิค Predictive Modeling