หน้าแรก / ข่าวประชาสัมพันธ์ / อบรม-การวิเคราะห์ข้อมูลด้านเทคนิค Predictive Modeling

อบรม-การวิเคราะห์ข้อมูลด้านเทคนิค Predictive Modeling


อาจารย์ ดร.ทิวาวัลย์ ต๊ะการ รองผู้อำนวยการ เปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปี 2560 หลักสูตรการวิเคราะห์ข้อมูล/วิทยาการข้อมูล (Data Sciences) หัวข้อ : การวิเคราะห์ข้อมูลเทคนิค Predictive Modeling เพื่อสนับสนุนการวิจัยเชิง ประยุกต์โดยซอฟต์แวร์ RapidMiner Studio 7 และ R (ขั้นปานกลางและสูง) วิทยากรโดย : ดร.เอกสิทธิ์ พัชรวงศ์ศักดา Certified RapidMiner Analyst วันที่อบรมหลักสูตร : 23-25 มิถุนายน 2560 เวลา : 08.30-16.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC21 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา


ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา

การป้องกันการเรียกค่าไถ่ฐานข่อมูลจากอาชญากรไซเบอร์ Ransomware ในบริบทของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรมสำหรับอาจารย์และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปี 2563
โครงการอบรมฝึกซ้อมดับเพลิงขั้นต้นและการอพยพหนีไฟ
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล หลักสูตรสำหรับนักศึกษา การประยุกต์ใช้โปรแกรม Microsoft Word เพื่อการทำงานฯ รุ่นที่ 2
การนำงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ขึ้น Dspace และ Google Scholar
ต้อนรับคณะผู้บริหารและบุคลากร สำนักงานตรวจสอบภายใน
อบรมการสร้างห้องเรียนออนไลน์ด้วย Google Classroom หลักสูตรสำหรับอาจารย์
ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา ครั้งที่ 2/2561
สระเกล้าดำหัว ผู้บริหารสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการฯ