โทร. 0-5388-5933 โทรสาร. 0-5388-5924

สายตรงผู้อำนวยการ

อาจารย์อำนาจ โกวรรณ

ผู้อำนวยการ สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา


สระเกล้าดำหัวอธิการบดี 2559


วันที่ 22 เมษายน 2559 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา และสำนักหอสมุด นำโดย อาจารย์ อำนาจ โกวรรณ ผู้อำนวยการสำนักฯ นำคณะผู้บริหารและบุคลากร ร่วมกันสระเกล้าดำหัว และรับพรจาก รศ.ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เนื่องในประเพณีปี๋ใหม่เมือง ณ ห้องรับรอง ชั้น 2 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่


รูปภาพจากอัลบัม : สระเกล้าดำหัวอธิการบดี 2559