สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

โทร. 0-5388-5933 โทรสาร. 0-5388-5934

สายตรงผู้อำนวยการ

อาจารย์อำนาจ โกวรรณ

ผู้อำนวยการ สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา


อบรมระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์สำหรับ Admin หน่วยงาน


วันที่ 22 กรกฎาคม 2559 เวลา 08.30 - 12.00 น. สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์สำหรับ Admin หน่วยงาน โดยอาจารย์อำนาจ โกวรรณ ผู้อำนวยการสำนักฯ กล่าวต้อนรับและเปิดการอบรม พร้อมกับมอบวุฒิบัตรให้แก่ผู้เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC21 ชั้น 2 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ  และวิทยากรโดย คุณวิวัฒน์ชัย  ขำประไพ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา


รูปภาพจากอัลบัม : อบรมระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์สำหรับ Admin หน่วยงาน