โทร. 0-5388-5933 โทรสาร. 0-5388-5924

สายตรงผู้อำนวยการ

อาจารย์อำนาจ โกวรรณ

ผู้อำนวยการ สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา


ประชุมพัฒนาระบบสารสนเทศบุคลากร


วันที่ 22 กรกฎาคม 2559 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา จัดประชุมพัฒนาระบบสารสนเทศบุคลากรสำนักดิจิทัลฯ และ บริหารงานบุคคล โดยได้รับเกียรติจาก รศ.บุญวัฒน์ อัตชู เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมเอื้องสายส่องแสง ชั้น 3 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ


รูปภาพจากอัลบัม : ประชุมพัฒนาระบบสารสนเทศบุคลากร