สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

โทร. 0-5388-5933 โทรสาร. 0-5388-5934

สายตรงผู้อำนวยการ

อาจารย์อำนาจ โกวรรณ

ผู้อำนวยการ สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา


ประชุมสัมมนาเชิงวิชาการ “ร่างรัฐธรรมนูญ เพื่อปวงชนชาวไทย”


มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดประชุมสัมมนาเชิงวิชาการ “ร่างรัฐธรรมนูญ เพื่อปวงชนชาวไทย”

อาจารย์อำนาจ  โกวรรณ ผู้อำนวยการสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา จัดบุคลากรดำเนินการบันทึกภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว พร้อมทั้งถ่ายทอดสดและประชาสัมพันธ์การจัดประชุมสัมมนาเชิงวิชาการฯ บนเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย

ตามที่หาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้จัดประชุมสัมมนาเชิงวิชาการ “ร่างรัฐธรรมนูญ เพื่อปวงชนชาวไทย” เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2559 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีและกล่าวต้อนรับ นายมีชัย ฤชุพันธุ์ ประธานกรรมการ คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ ศาสตราจารย์ ดร.ชาติชาย ณ เชียงใหม่ กรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) นายคำนูณ สิทธิสมาน โฆษกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศและนายปรีชา บัววิรัตน์เลิศ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ วิทยากรบรรยายพิเศษในเรื่อง“ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับร่างรัฐธรรมนูญ” , “สาระสำคัญและเรื่องน่ารู้ในร่างรัฐธรรมนูญ” และการบรรยายพิเศษพร้อมชี้แจง เรื่อง “ประเด็นคำถามพ่วง” พร้อมกันนี้ได้เกียรติจาก ดร.ถนอม อินทรกําเนิด นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ และแขกผู้มีเกียรติจากหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนเข้าร่วมพิธีเปิดและร่วมการประชุม

ในโอกาสที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้กำหนดให้วันที่ 7 สิงหาคม 2559 เป็นวันออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ได้เล็งเห็นความสำคัญและตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของสถาบันอุดมศึกษาในการมีส่วนร่วมขับเคลื่อนภารกิจที่สำคัญของประเทศชาติ จึงได้จัดการประชุมสัมมนาเชิงวิชาการ “ร่างรัฐธรรมนูญ เพื่อปวงชนชาวไทย” เพื่อเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจต่อร่างรัฐธรรมนูญประชาชน จังหวัดเชียงใหม่

 ภาพ : ณัฐพงษ์ วงค์จันทร์ตา สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา / ข่าว : วัชระ ไทยบัณฑิตย์ นักประชาสัมพันธ์ มร.ชม.

รูปภาพจากอัลบัม : ประชุมสัมมนาเชิงวิชาการ “ร่างรัฐธรรมนูญ เพื่อปวงชนชาวไทย”