โทร. 0-5388-5933 โทรสาร. 0-5388-5924

สายตรงผู้อำนวยการ

อาจารย์อำนาจ โกวรรณ

ผู้อำนวยการ สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา


โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ


อาจารย์ ดร.กัลยา ใจรักษ์ รองผู้อำนวยการสำนักดิจิทัล กล่าวเปิดอบรม “การออกแบบสื่อกราฟิกและสิ่งพิมพ์”
ในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2559 เวลา 08.30 - 16.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC21  ชั้น 2 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดยมีนายณัฐพงษ์ วงค์จันทร์ตา เป็นวิทยากรในการอบรมครั้งนี้


รูปภาพจากอัลบัม : โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ