โทร. 0-5388-5933 โทรสาร. 0-5388-5924

สายตรงผู้อำนวยการ

อาจารย์อำนาจ โกวรรณ

ผู้อำนวยการ สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา


โครงการอบรม เรื่อง "การขึ้นสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น"


วันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.00 น. ดร.ทิวาวัลย์ ต๊ะการ รองผู้อำนวยการสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา กล่าวต้อนรับและเปิดโครงการอบรม เรื่อง "การขึ้นสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น" ให้แก่บุคลากรประจำสำนักฯ มีกิจกรรมการอบรมให้ความรู้ โดย นางสาวกมลรัตน์ แสนใจงาม ผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคล และนางสาวดวงนภา ปัญญาเตียม เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานสรรหาและแต่งตั้ง ณ ห้องประชุมเอื้องสายส่องแสง ชั้น 3 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่


รูปภาพจากอัลบัม : โครงการอบรม เรื่อง "การขึ้นสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น"