หน้าแรก / ข่าวประชาสัมพันธ์ / โครงการอบรม เรื่อง "การขึ้นสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น"

โครงการอบรม เรื่อง "การขึ้นสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น"


วันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.00 น. ดร.ทิวาวัลย์ ต๊ะการ รองผู้อำนวยการสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา กล่าวต้อนรับและเปิดโครงการอบรม เรื่อง "การขึ้นสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น" ให้แก่บุคลากรประจำสำนักฯ มีกิจกรรมการอบรมให้ความรู้ โดย นางสาวกมลรัตน์ แสนใจงาม ผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคล และนางสาวดวงนภา ปัญญาเตียม เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานสรรหาและแต่งตั้ง ณ ห้องประชุมเอื้องสายส่องแสง ชั้น 3 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่


ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา

การป้องกันการเรียกค่าไถ่ฐานข่อมูลจากอาชญากรไซเบอร์ Ransomware ในบริบทของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรมสำหรับอาจารย์และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปี 2563
โครงการอบรมฝึกซ้อมดับเพลิงขั้นต้นและการอพยพหนีไฟ
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล หลักสูตรสำหรับนักศึกษา การประยุกต์ใช้โปรแกรม Microsoft Word เพื่อการทำงานฯ รุ่นที่ 2
การนำงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ขึ้น Dspace และ Google Scholar
ต้อนรับคณะผู้บริหารและบุคลากร สำนักงานตรวจสอบภายใน
อบรมการสร้างห้องเรียนออนไลน์ด้วย Google Classroom หลักสูตรสำหรับอาจารย์
ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา ครั้งที่ 2/2561
สระเกล้าดำหัว ผู้บริหารสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการฯ