สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

โทร. 0-5388-5933 โทรสาร. 0-5388-5934

สายตรงผู้อำนวยการ

อาจารย์อำนาจ โกวรรณ

ผู้อำนวยการ สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา


"วันราชภัฏ" 14 กุมภาพันธ์ 2561


อาจารย์อำนาจ โกวรรณ ผู้อำนวยการสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา พร้อมด้วยตัวแทนผู้บริหารและบุคลากรสำนักฯ เข้าร่วมงาน “วันราชภัฏ” โดยร่วมพิธีถวายราชสดุดีพระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 พิธีทอดผ้าป่ามหากุศล เพื่อสมทบทุนก่อสร้างองค์พระมหาเจดีย์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานนามแก่ วิทยาลัยครูทุกแห่ง ว่า “สถาบันราชภัฏ” เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2535 และทรงพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้อัญเชิญตราพระราชลัญจกรประจำพระองค์เป็นตราประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏเมื่อปีพุทธศักราช 2538 ซึ่งนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อมอันหาที่สุดมิได้ ยังความภาคภูมิใจสูงสุดมาสู่ชาวมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ


รูปภาพจากอัลบัม : "วันราชภัฏ" 14 กุมภาพันธ์ 2561