โทร. 0-5388-5933 โทรสาร. 0-5388-5924

สายตรงผู้อำนวยการ

อาจารย์อำนาจ โกวรรณ

ผู้อำนวยการ สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา


ประชุมประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 6/2560


อาจารย์อำนาจ โกวรรณ ผู้อำนวยการสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา เป็นประธานในการประชุมการประักันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 6/2560 เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมเอื้องสายส่องแสง ชั้น 3 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา


รูปภาพจากอัลบัม : ประชุมประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 6/2560