โทร. 0-5388-5933 โทรสาร. 0-5388-5924

สายตรงผู้อำนวยการ

อาจารย์อำนาจ โกวรรณ

ผู้อำนวยการ สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา


ภาพการอบรม หลักสูตรการใช้งาน Microsoft Excel 2013 เบื้องต้น


วันที่ 20 เมษายน 2559 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา จัดอบรมหลักสูตรการใช้งาน Microsoft Excel 2013 เบื้องต้น  ให้แก่นักศึกษา หมู่เรียน จว.น.56 ศ4.1 สาขาจิตวิทยา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ณ ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ INC21  ชั้น 2 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมี คุณธีระพงษ์ ใจคำมา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ เป็นวิทยากรในการอบรมครั้งนี้


รูปภาพจากอัลบัม : ภาพการอบรม หลักสูตรการใช้งาน Microsoft Excel 2013 เบื้องต้น